Dodavatel (provozovatel):

SUNFRIO s.r.o.
ZÁMOSTNÍ 1155/27
71000 OSTRAVA
IČO : 07006667
DIČ : CZ07006667

firma je zapsána v OR vedeném KS v Ostravě oddíl C, vložka 74123

ADRESA SKLADU:
Poděbradova 134/1
741 01 Nový Jičín 
Dodavatel je plátcem DPH.

(dále jen "dodavatel")

Kontaktní údaje:

Telefon: +420 734 552 923 ( 9:00 - 16:00 hodin )
e-mail:
havelka@wejinkagastro.cz

I. Obecná ustanovení 
Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě prodávajícího provozovaném na internetové adrese  https://www.bubbleteacz.cz (dále též jen „e-shop“), přičemž blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

II. Kupní smlouva
Kupní smlouva, jejíž součástí jsou i tyto všeobecné obchodní podmínky, vzniká doručením kupujícím v rámci e-shopu řádně vyplněné, potvrzené a odeslané objednávky prodávajícímu. Prodávající je povinen kupujícímu potvrdit doručení jeho objednávky na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v jeho objednávce. 

III. Dodací podmínky
Dodávka se provádí pouze v rámci České a Slovenské republiky.
Zboží je dodáváno prostřednictvím dopravce uveného v sekco doprava. Cena dopravy se řídí ceníky těchto společností. Cena dopravy je vždy za karton do hmotnosti 15 kg. Pokud je hmotnost zboží více jak 15 kg bude cena dopravy dopočítána.
 

IV. Kupní cena a platební podmínky

Ceny zboží v rámci e-shopu jsou uvedeny jako ceny konečné (tj. včetně všech případných daní a poplatků), ke kterým je připočtena již pouze cena za dodání zboží, pokud bude účtována dle předchozího článku.
Způsob úhrady kupní ceny bude sjednán v kupní smlouvě, a to v návaznosti na volbu kupujícího učiněnou v jeho objednávce, kdy kupující má možnost volby z těchto variant: 
a)    dobírkou při dodání zboží – kupní cena bude uhrazena kupujícím v hotovosti při převzetí zásilky, a to k rukám přepravce pověřeného dodáním zboží; úhrada kupní ceny je podmínkou předání zboží.
b) osobní odběr na provozovnách, kde bude kupní cena uhrazena v hotovosti. 
c) platba předem 

V. Právo na odstoupení od smlouvy
Veronika Padrtová Vám nabízí možnost odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu.
Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne 14 dnů ode dne následujícího po dnu, kdy Vy  získáte do fyzického držení poslední položku nebo část. Své rozhodnutí odstoupit od smlouvy nám prosím oznamte na email: havelka@wejinkagastro.cz.  Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje zaslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Důsledky odstoupení od smlouvy 

V případě, že zboží bylo placeno na dobírku, kupující bere na vědomí a souhlasí, že mu tyto prostředky budou zaslány na jeho bankovní účet. Sdělte nám proto prosím číslo bankovního účtu a kód banky, abychom Vám mohli vrátit peníze převodem na Váš bankovní účet. V žádném případě Vám tím nevzniknou další poplatky

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Právo na odstoupení od smlouvy se netýká gastronomických strojů, pokud byly rozbaleny,  pokud byl porušen jejich originální obal a dalších produktů, resp. smluv uvedených v § 1837zákona č. 89/2012 Sb.

Vrácení zboží prostřednictvím přepravní společnosti na adresu : BUBBLE TEA ELEPHANT, PODĚBRADOVA 1, 741 01 NOVÝ JÍČÍN.

VI. Odpovědnost za vady, reklamace, záruka

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Prodávající neodpovídá za vady zboží v případě, že kupující převzal zásilku, která byla zjevně poškozená.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u dodaného zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. 
Životnost výrobku se nemusí krýt s pojmem záruční doba. Nadměrné nebo dlouhodobé opotřebení výrobku (např. žárovky...) nemůže být reklamováno jako vada výrobku.


VII. Součinnost zákazníka
Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Společnost Veronika Padrtová je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ). Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost k řešení reklamace. Zejména uvedením svého jména, příjmení, adresy, data reklamace, obsahu reklamace, požadovaného způsobu vyřízení reklamace a řádného zdůvodnění reklamace.


VIII. Lhůta pro vyřízení reklamace
Po potřebném prozkoumání skutkových a právních okolností rozhodne pověřený zaměstnanec o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří  pracovních dnů, nebo v této lhůtě kupujícímu oznámí, že je k rozhodnutí nutné odborné posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez  zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace zákazníkem, pokud se zákazníkem nebude dohodnuta delší lhůta.  Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
Při uplatnění práva z vadného plnění musí prodejce (nebo servis) vystavit kupujícímu potvrzení, kde uvede datum přijetí reklamace, její obsah a především požadovaný způsob vyřízení ze strany kupujícího. 


IX. Pozáruční opravy
Opravy, na které se již nevztahuje lhůta pro uplatnění práva z vad ani záruka, může zákazník nechat provést na vlastní náklady.

Informace o pozáruční opravě ke konkrétnímu výrobku poskytne prodávající na e-mailu: havelka@wejinkagastro.cz 

X. Ostanní ustanovení
V ostatním platí ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména Občanského zákoníku, a Zákona o ochraně spotřebitele.

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (
www.coi.cz).

XI. Závěrečná ustanovení
Tyto všeobecné podmínky vstupují v platnost a účinnost dnem  7.6.2018.